"अल्लाह आपको आपकी अपेक्षा से अधिक देगा "
"पक्का विश्वासी अल्लाह को अधिक प्रिय है"
"एक बार वक्फ़ हमेशा के लिये वक्फ़"
"जब आप कोई निर्णय ले लें, तो अल्लाह पर भरोसा रखें"

संपन्न (पूर्ण) परियोजनाएं

Print

शहरी वक्फ संपदा विकास योजना (शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास)

 

सहायता अनुदान से वित्तपोषित पूर्ण/चल रही परियोजनाओं की सूची

Øe la[;k

oDQ dk uke vkSj _.k tkjh djus dk mís';

eqroYyh dk uke vkSj laidZ la[;k

fn;k x;k _.k ¼#- yk[k esa½

fVIif.k;ka

 vka/kz izns'k

1.

ljk; efLtn oDQ] çèkku Mkd?kj ds lkeus] fot;okM+k ¼okf.kfT;d ifjlj ds fy,½

Jh vygt lS;n vgen vyh] lfpo

29.75

 

2.

oDQ cSrqy enhuk] vtht ckx] vtht tax jksM] lqYrkuiqjk] gSnjkckn&500024] ¼okf.kfT;d ifjlj ds fy,½

Jh gluqíhu vgen eqrkoyh

19.20

 

3.

oDQ d‚EIysDl egcwcuxj] jk;pwj jksM] egcwcuxj ¼okf.kfT;d ifjlj ds fy,½

Jh bczkfge vyh valkjh] vè;{k

45.00

 

4.

efLtn LVs'ku cktkj] fut+kekckn ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

vk-iz- jkT; oDQ cksMZ

72.75

 

5.

ljnkj csx oDQ d‚EIysDl] flf);kacj cktkj] gSnjkckn ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

vk-iz- jkT; oDQ cksMZ

24.55

 

6.

tkfe;k efLtn oDQ] eaMy oDQ lfefr] Vkmu%& rkM+i=h] ftyk%& vuariqj rkM+i=h&515 411 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eksgEen xkSl vè;{k

2.00

 

7.

Vksyh efLtn oDQ] dqylqeiqjk] gSnjkckn ¼vkoklh; ifjlj½

vk-iz- jkT; oDQ cksMZ

12.50

 

8.

njxkg eks- glu lkgc oDQ] vkxkiqjk] gSnjkckn ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

eqrkoyh

16.92

 

 fcgkj

1.

njxkg gtjr ihj&,&utj ¼vkj,p½] oDQ laink ua- 30] nk#y veu cktkj] Nijk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-,e- [kq'kÊn teky] eqrkoyh]

2.00

 

2.

ckn'kkg uokc oDQ ,LVsV] ckn'kkg eafty] xqtjh] iVuk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n vlxj vyh lfpo

1.44

 

3.

gqlSuh csxe oDQ laink] ubZ cktkj] Nijk ¼vkoklh; ifjlj½

M‚- eks- eqtrck tkQjh] eqrkoyh] eksckby% 9426714492

9.35

 

4.

ihiyiaFkh dNkjh efLtn] oDQ uacj 559] cDlj] Hkkstiqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eks- futkeqíhu lfpo

5.39

 

5.

ehj glu vLdjh oDQ ,LVsV] gknh ekdZsV] ehj lkgc dk QkVd] xksikyh pkSd] vkjk] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l- vdhy gSnj fcyxzkeh] eqrkoyh

4.15

 

6.

'ks[k fulkj gqlSu oDQ ,LVsV uacj 1956] iksLV v‚fQl jeuk] ftyk&eqt¶Qjiqj&842 002] ¼vkoklh; ifjlj½

Jh lS;n glu eqrkoyh eksckby% 09931011232

9.64

 

7.

lks?kjk oDQ ,LVsV] fcgkj'kjhQ] ukyank ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-,e- 'kjQ] eqrkoyh] eksckby% 09430285456

12.00

 

8.

lSQxat oDQ ,LVsV] pkSèkjh eksgYyk] dfVgkj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

1.50

 

9.

lS;n 'kkg buk;r oDQ] Hkkxyiqj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n 'kkg glu ef.k eqrkoyh eksckby% 094370014604

1.27

 

10.

gchfc;k jk;hu eqfLye eqlkfQj[kkuk] eksgYyk dchjxat] iksLV& lklkjke] jksgrkl] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh vCnqy [kkfyd eqrkoyh[at]lfpo

20.70

 

 NÙkhlx<+

1.

;rhe[kkuk mLekfu;k vatqeu bLykfe;k] vkeikjk] ftyk& èkerjh èkerjh&493773

Jh eksgen vlye v/;{k2 eksckby%9907144311

66.00

 

2.

 

 हनफी मस्जिद समिति गोल बाजार, राजनांदगांव की   विकास परियोजना

 

श्री मोहम्मद जावेद अंसारी

eksckby%9827958658,9407685786

75.00

 

 xqtjkr

1.

vehu&,&'kjh;r f'k{kk] U;kl] gkbZos jksM] iks-vkS-&èkjksy] tkeuxj&361 210

Jh mLeku xuh jt+oh] v/;{k

eksckby% 9426714492

90.00

 

2.

,l-,e- caxkyh ckck] enjlk oDQ] tqxynkl p‚y&2] xqtjkr ftfuax fey ds lkeus] çsenjoktk jksM] vgenkckn ¼dksYM LVksjst dk fuekZ.k½

Jh ,l-,e- caxkyh ckck] iz'kkld

eksckby% 792123921

90.00

 

 gfj;k.kk

1.

esokr bathfu;fjax d‚yst] gfj;k.kk oDQ cksMZ] oh&iYyk] rglhy& uwag ¼esokr½

gfj;k.k oDQ cksMZ

nwjHkk"k 071&2630722] 2640387

200.00

 

2.

oDQ efLtn dNjh okyh] lksuhir] ¼'k‚fiax&de&vkoklh; ifjlj½

gfj;k.k oDQ cksMZ

3.75

 

 >kj[kaM

1.

iyoy efLtn oDQ ua- 2018] uokcxat] gtkjhckx] >kj[kaM] ¼y‚t dk fuekZ.k½

Jh vCnqy tyhy lfpo

5.00

 

2.

uokc xat bZnxkg efLtn] oDQ ua- 833] uokcxat] gtkjhckx] >kj[kaM ¼'k;ux`g dk fuekZ.k½

Jh lS;n eksgEen mej lfpo

5.00

 

 dukZVd

1.

vatqeu&,&fgek;r bLyke] tkfe;k efLtn] MksìkisVk] frIrwj] Vqedqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

lfpo

10.00

 

2.

vatqeu&,&bLyke] gqcyh] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ts-,p- gksUukYyh

7.00

 

3.

vatqeu&,&bLyke] gqcyh] ¼f}rh;&ifj;kstuk½ ¼okf.kfT;d ifjlj½

vè;{k

nwjHkk"k% 362357] 364095

26.00

 

4.

cnfj;k tkek efLtn lfefr] ¼lqUuh½ fl)iqj] mÙkj dukMk&581 355 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh [kkíj ck'kk] vè;{k

7.50

 

5.

enhuk fcfYMax oDQ] enhuk fcfYMax] vkj[at]vks ds-,p-ch- d‚yksuh] e-ua- 158] ,e-,l-ds- feYl jksM] xqycxkZ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eks- vCnqy jgeku] eqrkoyh

16.74 

 

6.

efLtn&,&flíhdh] esu jksM] vyan] xqycxkZ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh tkuh fe;ka eqxqr] vè;{k eksckby% 9844759775

12.00

 

7.

gt+jr enkj 'kkg ekdu] Vqedqj ¼çFke ifj;kstuk½ ¼dk;kZy; lg okf.kfT;d ifjlj½

laink vfèkdkjh vkSj lfpo

nwjHkk"k% 2272599

45.00 

 

8.

gt+jr enkj 'kkg ekdu] rqedqj ¼f}rh; ifj;kstuk½ ¼dk;kZy; lg okf.kfT;d ifjlj½

laink vfèkdkjh vkSj lfpo

nwjHkk"k% 2272599

21.00 

 

9.

gt+jr enkj 'kkg ekdu] Vqedqj ¼r`rh; ifj;kstuk½ ¼okf.kfT;d ifjlj½

laink vfèkdkjh vkSj lfpo

nwjHkk"k% 2272599

20.00

 

10.

,p,e,l ,tqds'ku lkslkbVh 'ksêhgYyh] Vqedqj ¼Nk=kokl Hkou½

Jh ,l- 'kQh vgen] vè;{k eksckby% 9448083678

110.00

 

11.

tkek efLtn fuIiuh] usg: pkSd] fuIiuh&591234] csyxke ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

5.00

 

12.

gkth lj bLekby lSr efLtn] 41] gkth lj bLekby lSr jksM] cSaxyksj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

lfpo

9.22

 

13.

dukZVd cksMZ v‚Q oDQ] nk#y vkSdkQ] uacj 6] dfua?ke jksM] cSaxyksj ¼dk;kZy; ifjlj½

oDQ dukZVd cksMZ

59.70

 

14.

tkek efLtn bLykeiqj] xaxkorh] dksIiy ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,e-,l- valkjh] v/;{k

19.50

 

15.

vatqeu&,&valkjlkQk oDQ] xqycxZ ¼vkoklh; ifjlj½

lfpo

16.91

 

16.

vatqeu&,&bLykfe;k d‚EIysDl] dksYyhxy] eSlwj&571440 ¼dk;kZy; ifjlj½

Jh lS;n uwj eksgEen] v/;{k

67.50

 

17.

csVxsjh bZnxkg lfefr] iyds'k jksM] xMx] ​​csVxsjh&582102 ¼'kfiax dEIysDl½

 

9.30

 

18.

c#uh vkcknh efLtn] cl LVSaM jksM] xaxkorh] jk;pwj ¼eSfjt g‚y½

Jh ch-,p- xV~Vh] v/;{k

23.70

 

19.

tkek efLtn vgys lqUuFkqy tekr eíqj] eafM;k ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh vCnqy c'khj] lfpo

23.00

 

20.

njxkg gtjr gehn 'kkg dCcuir] cSaxyksj ¼okf.kfT;d ifjlj½

dukZVd jkT; oDQ cksMZ

5.00

 

21.

etfyl&,&jQkgqy eqfLyehu] U;w l;kth jko jksM] eSlwj ¼dk;kZy; ifjlj½

Jh vcwcdj lSr] lfpo

25.00

 

22.

csYykjh ftyk eqfLye 'kknh egy] okMZ uacj XVI] ckykth jko jksM] oìjcan] csYykjh&583101 ¼'kknh egy½

Jh vCnqy vtht] v/;{k

eksckby% 9448056591

Jh gkth ch- eks- bczkfge] lfpo

eksckby% 9242936763

31.50

 

23.

lqUuh tkek efLtn] [kkth eksgYyk] Hkækorh

 

 

 

24.

'ksj [kku tqEek efLtn] [kkth eksgYyk] csyxk¡o ¼vkoklh; ifjlj½

Jh ,l-,e- bukenkj

eSusftax VªLVh

1.50

 

25.

ealwj vyh eseksfj;y oDQ cl LVSaM jksM] ds:j xkao] cknkeh rkyqd] ckxydksV ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

2.84

 

26.

lS¸;n enuh pSfjVscy VªLV] mYyky] eSaxyksj ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh vygt vCnqy ogkc]

vè;{k

60.00

 

27.

efLtn&,&vkyk lfefr] iks-vkS-& ikaMoiqj Vkmu ftyk& ekaMîk&571 434 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.00

 

28.

eqfLye vukFkky;] 43] fMdsalu jksM] cSaxyksj ¼izFke&ifj;kstuk½ ¼vkoklh; ifjlj½

Jh ,y- eksgEen ;qlwQ] O;oLFkkid

nwjHkk"k% 572059@264581

5.00

 

29.

feyFk ,tqds'kuy osyQs;j lkslkbVh ¼oDQ½] feyFk d‚yst jksM] ftyk nsoaxsjh&577001 ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh lS;n egcwc] vè;{k]

eksckby% 9448150000] 9886638363

137.00

 

30.

eqfLye Nk=kokl] ds-vkj- iqje] 555] ikdZ jksM] glu&573201 ¼vkoklh; ifjlj½

Jh eks- vuoj gqlSu nwjHkk"k% 08172&232457

eksckby% 9886629996 9845239656

okMZu eksckby% 9743210730

14.15

 

31.

vatqeu&,&bLykfe;k] eqyxqaM] xMx] ​​èkkjokM+&582 114 ¼çkstsDV&1½¼'kfiax dEIysDl½

Jh gkth jgeku lkc] vè;{k

5.00

 

32.

vgys&,&lqUur egknh efLtn] x.ks'kisV] gqcyh ¼vkoklh; ifjlj½

Jh Mh-,u- eksfeu] vè;{k

6.50

 

33.

efLtn&,&jgekfu;k LVs'ku cktkj] ;knxhj&xqycxZ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eksgEen bLekby gqaMsdj] vè;{k

3.25

 

34.

gtjr tyky eks- njxkg] tyky xyh] xksdd] csyxke] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,-vkj- fetkZHkkbZ] v/;{k

10.48

 

35.

uwjkuh efLtn] fljokj&584 129 ftyk& jk;pwj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

1.80

 

36.

efLtn&,&D;wck lfefr] QksVZ ekyoYyh&571430 ftyk&eafM;k ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n vdcj] O;oLFkkid eksckby% 9844943747

1.90

 

37.

tkek efLtn vgys lqUur oy tekr] ,aM:u cktkj] xaxkorh] jk;pwj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n uw#íhu d+knjh] vè;{k

1.20

 

38.

tkek efLtn gksuoj] mÙkj dukMk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-;w- ry[kkuh] vfèkoäk eqrkoyh

1.35

 

39.

'kkg buk;r efLtn xkSjhfcnuwj] dksykj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.94

 

40.

tkek efLtn enkjhifYy;k mjxknwj iksLV& f'keksxk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh vCnqy yrhQ] vè;{k

eksckby% 9448083678

2.00

 

41.

oDQ gt+jr yfrQ+k ckuks njxkg vkSj d+fczLrku] xksjhisV] dksykj] ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh Vh- ljnkj] vè;{k]

eksckby% 09141508300

4.12

 

42.

uwjkuh efLtn] ,u-,e- jksM] ¼iqjkuk cl LVSaM½ lanwj&583119 csYykjh ftykA ¼[kjhnkjh dh lkewfgd txg½

Jh eks- lyhe] eqrkoyh

eksckby% 9481550528

 

 

43.

eksfeu ckM+k efLtn lfefr] 3191] eksfeu xyh] csyxkWe] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eSuqíhu ,- eksfeu] vè;{k

3.90

 

44.

tkek efLtn [kkuiqj] csyxWke] cktkj isB] [kkuiqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh [kqrqcqíhu] vè;{k

6.40

 

45.

vatqeu&,&bLyke ¼iath—r½ vadksyk&581314] ;wds ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.00

 

46.

rkgk ,tqds'kuy VªLV] 2@4] flf);k jksM] 7oka Ø‚l] cSaxyksj ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh lS;n vekuqYykg] lfpo

20.00

 

47.

eqfLye vukFkky; 43] fMdsUlu jksM] cSaxyksj&560042 ¼okf.kfT;d ifjlj½

nwjHkk"k% 080&5547259] 5541047

75.00

 

48.

gt+jr lbZn vkfej gqlSu ekdu oDQ] vkfej eksgYyk] glu&573201 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ds-,- cqjgku] lfpo nwjHkk"k% 080&5572059] 5560148

7.60

 

49.

gt+jr gkfQt+ ckjh vkSj dcjLFkku] csygksaxy] csyxke ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh vehjtu] vè;{k nwjHkk"k% 62287]69587

20.00

 

50.

dkyh efLtn cl LVSaM ds ikl] eksgYyk gqlSuh vkye] fprxqIrk Vh-D;w- gqeukckn] ftyk fcvkj ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh egewn 'kjhQ] v/;{k

eksckby% 9902395165

eks- ednwe] lfpo

eksckby% 9844907176

11.62

 

51.

vatqeu&,&bLyke] C;knxh&589156 ftyk& gosjh] èkkjokM+ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

rglhynkj] C;kMxh] O;oLFkkid eksckby% 9008903078

30.00 

 

52.

u;k eqfLye Nk=kokl ¼èkekZFkZ laLFkku½ çFke eq[;] ljLorhiqje eSlwj&570 009

çks- ch- 'kSd vyh] vè;{k] nwjHkk"k% 0821&2540578

53.00 

 

53.

U;w eqfLye ,tqds'kuy ,aM pkSfjVscy VªLV] gqaxqaM] cxydksV

Jh lS;n vkte] lfpo nwjHkk"k% 0821&6450227

30.00 

 

54.

njxkg 'kkg gk'khe ihj vkSj efLtn] rjQy te[kaMh] chtkiqj&587 315

Jh lh-,l- bukenkj] vfèkoäk vè;{k eksckby% 9448142613

4.60 

 

55.

eDdk efLtn uwjkuh enjlk] HkkjisFk eksgYyk] tke[kaMh&587 301 ftyk& ckxydksV ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

nwjHkk"k% 0835&355426

7.20

 

56.

njxkg&,& gtjr [+oktk lS;n 'kjQqíhu [kknjh] 'kghn ¼vkj-,-½] uacj 3] vksVhlh jksM] cSaxyksj&56002 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh futke , [kyhQk] v/;{k

7.50

 

57.

ubZ eqfLye efLtn ¼lqUuh½ tkek efLtn] y'dj eksgYyk] gksysUlhiqj ftyk& glu ¼izFke çkstsDV½ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh v;wc [kku] vè;{k

eksckby% 9880250247

Jh jQh lkc] lfpo

eksckby% 9449706662

8.25

 

58.

ubZ eqfLye efLtn ¼lqUuh½ tkek efLtn] y'dj eksgYyk] gksysfUliqj ftyk& glu ¼f}rh; ifj;kstuk½ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

 

 

59.

njxkg gtjr lS;n vehuqíhu lc] btkjh xkao] rkyqd tsoxÊ] xqycxZ ¼'k‚fiax lg vkoklh; ifjlj½

Jh bLekby ,l-ch- v/;{k eksckby% 9743358786

7.50

 

60.

vatqeu&,&bLyke] cugêh tke[kaMh rkyqd] ftyk& cxydksV&587 311 ¼okf.kfT;d ifjlj½

rglhynkj] tke[kaMh] O;oLFkkid nwjHkk"k% 08353&220023

9.90

 

61.

tekr vgys bLyke] ¼tkfe;k efLtn lqUuh½ fMdsalu jksM] fpdcykiqj dksyj&560042 ¼'kknh egy½

Jh vCnqy jÅQ] v/;{k eksckby% 9448249786

7.50

 

62.

tkek efLtn] gks'knqxZ ftyk& fp=nqxZ &577 527 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,p-ts- vuojik'kk] vè;{k

5.25

 

63.

njxkg gtjr ihj xkfyc 'kghn] vatqeu&,&bLyke] vyesy] flanxh] chtkiqj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh fj;kt vgen ckxoku] vè;{k eksckby% 9448056591

 

 

64.

efLtn&,&mEeqy gqlSu] uacj 3 ,p d‚yksuh bafnjkuxj cSaxyksj & 560038 ¼'kSf{kd ifjlj½

Jh ft;kmYykg [kku] vè;{k eksckby% 9845665459] 9884400786

90.00 

 

65.

cMkxj tekr iYyh nlZ lfefr] cMkxj] ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh ,e- tqcSj vyh] egklfpo nwjHkk"k% 0496&2514528

60.00 

 

66.

M‚- tkfdj gqlSu d‚yksuh tekr ¼vkj½] eqyxqaM] ukdk] xMx&582 103 ¼Nk=kokl Hkou½

Jh ,e-lh- 'ks[k] lfpo

eksckby% 9902598331

Jh ,e-,- eqYyk] vè;{k

eksckby% 9986284708

75.00

 

67.

njxkg gtjr ihj xkfyc 'kghn] chtkiqj

Jh fj;kt vgen ckxoku] vè;{k eksckby% 9449233450

17.25

 

68.

njxkg gtjr lS;n eqrZqtk 'kkg dknjh bydy] ,u,p 13] cSaxyksj jksM] cxydksV ftyk&587 125 ¼lkeqnkf;d Hkou½

Jh eUukiqj uaxIik] vè;{k

10.16

 

69.

tkfe;k efLtn vk'kwj[kkuk] ds-vkj- isV] ekaMîk ftyk] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

eqrkoyh

21.85

 

70.

QksVZ efLtn ¼lqUuh½ MksMkcYykiqj] cSaxyksj

 

60.00

 

71.

lqUuh tkfe;k efLtn [+okt+h eksgYyk] Hkækorh] f'keksxk ¼ckjkr ?kj½

Jh vgjh vCnqy j'khn] vfèkoäk vè;{k

8.25

 

72.

ubZ efLtn ¼lqUuh tqEek efLtn½ yLdj eksgYyk] gksysujlhiqj] ¼'kkWfiax vkSj vkoklh; ifjlj½

 

4.65

 

73.

nÙkkjh efLtn eqfLye tekr] dknyh xyh] chtkiqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh bczkfgalc efu;kj] vè;{k

eksckby% 9448144789

16.00

 

74.

njxkg gtjr [+okt+k canuokt] xqycxZ&585104 ¼okf.kfT;d ifjlj½

M‚ lS;n 'kkg [kqljks gqlSuh lTtknk u'khu vkSj vè;{k]

[kktk ,tqds'ku lkslkbVh] xqycxZ

Qksu% 08472&220558 08472&222513

QSDl% 08472&20072 

20.00

 

75.

njxkg 'kkg gkf'ke ihj] rjnsy] tke[kaMh] chtkiqj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½     

 

4.60

 

76.

tkfe;k efLt+n HkaMhokM+ csl] gqcyh&580020 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,Q-,e- fdÙkwj] v/;{k

Qksu% 364180] 365180] 264070  

45.00

 

77.

tkek efLt+n gqulkxh] 'kksjkiqj] xqycxZ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n gchcqíhu eqrkoyh

0.18

 

78.

tkek efLt+n ;knxhj] xqycxZ ¼Ldwy Hkou½

 

1.50

 

79.

rat+heqy eqfLyehu QaM ,lksfl,'ku nsouxsjs] fp=nqxZ ¼Ldwy fcfYMax½

Jh gkth vCnqy jc lkgsc] v/;{k

17.55

 

80.

vatqeu&,&bLyke èkkjokM+] èkkjokM+] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

M‚- ,-,e- teknkj] vè;{k

4.10

 

81.

tkek efLtn ds-vkj- uxj] eqfLye Cy‚d] eSlwj ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh lS;n fljkt] lfpo

1.30

 

82.

tkek efLtn ¼dczLrku½ eíqj] eafM;k ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

23.00 

 

83.

efLtn&,&flfídh] vyan] xqycxZ

Jh tkuh fe;ka eqxqr] vè;{k eksckby% 9844759775

12.00 

 

84.

lS;n enuh pSfjVscy VªLV] mYyky ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

11.70 

 

85

feyFk ,tqds'kuy osyQs;j lkslkbVh ¼oDQ½] feyFk d‚yst jksM] pkuufxjh] nsoaxsjh&577 001 ftyk] ¼'kknh egy½

lfpo]

eksckby% 08189228551 9945347915

53.00

 

86

vatqeu&,&bLyke Qykg&,&nkjSu vfUuxsjh] rkyqd uoyxqaM ftyk& èkkjokM+ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ch-,e- unheqYyk] v/;{k eksckby% 9945490046

11.70 

 

87

vatqeu&,&bLyke] eqyxqaM] xMx] ​​èkkjokM+&582 117 ¼ifj;kstuk II½ ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh rktqíhu] vè;{k

eksckby% 8277385292

9.75 

 

88

egknh efLtn x.ks'kisV] gqcyh ¼vkoklh; ifjlj½

 

6.50 

 

89

gtjr tyky eks- njxkg xksdd] csyxke ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

10.48 

 

90

tkek efLtn] vgys lqUur vy tekr] ds-vkj- uxj] U;w lS;kth jko jksM] eSlwj&570021 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.00 

 

91

vatqeu&,&bLyke ¼iath—r½ vadksyk&581314 ;wds ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

2.00 

 

92

tkek efLtn v'kwj[kkuk ds-vkj- isV] ekafM;k ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

16.40 

 

93.

oDQ lbZn vkfej gqlSu [kku] glu ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

7.60 

 

94

U;w eqfLye ,tqds'kuy ,aM pSfjVscy VªLV] bydy iz-dk-&22] gosyh LVªhV] chtkiqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl vkSj 'kknh egy½

 

30.00 

 

95

feYyFk lks'ky osyQs;j ,aM ,tqds'kuy lkslkbVh] foosdkuan uxj] bZjkuh d‚yksuh] xMx&csVxsjh&582101 ftyk&xMx ¼'kknh egy vkSj Nk=kokl Hkou½

Jh lS;n esgcwc] v/;{k

eksckby% 9448150000] 9886638363  

137.00 

 

96

M‚- tkfdj gqlSu d‚yksuh] eqfLye tekr] eqyxqaM ukdk] xMx ¼Nk=kokl Hkou½

 

75.00

 

 dsjy

1.

oYyhiYyh tekr gehnk efLtn] gehfn;k ifjlj] fodkl lfefr] fcx cktkj] tudiqje] fDoyksu ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,-,- jghe] v/;{k

6.00

 

2.

jeuFkyh eqfLye tekr desVh] oMDdekckn] jeuFkyh] i¸;uwj] dUuwj ftykA ¼'k‚fiax&lg&vkoklh; ifjlj½

vè;{k

7.50

 

3.

feLdkiYyh ifjiykuk] dkyhdV dqêhfpjk] dksft+dksMs] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-oh- vyh dks;k gkth] lfpo

1.05

 

4.

uw#y bLyke enjlk fe¶FkkSy mywe vjfcd Ldwy] ,jkrqisVk] iqFkuiYyh] dksêk;e] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

gkth ds-,e- dqatqeksgEen] lfpo

9.00

 

5.

eqfLye ,lksfl,'ku FkEiuwj efLtn] uanoue] fr#ouariqje ¼'k‚fiax&lg&vkoklh; ifjlj½

gkth ,l lS;n [kku] v/;{k

10.00

 

6.

dsjy oDQ cksMZ ijekj jksM] ,ukZdqye] dksfPp dk Nk=kokl Hkou ¼dk;Zjr iq#"k Nk=kokl½

 

37.00 

 

7.

gk'kfe;k enjlk oDQ] vysIih ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

dsjy jkT; oDQ cksMZ

2.00

 

8.

tkfe;k lkfn;k vjfc;k] dsljxksM ¼vLirky Hkou½

Jh lS¸;n vCnqy jgeku dqfUgdks;k Fkaxy] vè;{k

75.00 

 

9.

oDQ vnwj eqfLye tekr] dUuedksM] vnwj&691523 ¼lHkkxkj½

nwjHkk"k% 173&427175

20.00

 

10.

enjlk nk#Llyke ;rhe[kkuk] Vsfypsjh] dUuwj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

5.76

 

11.

iqFkuiYyh tjke enjlk vkSj vLirky ifjikyu lfefr] iks-vks-& is#acMIik] ekykiqje ftyk] dsjy fiu&679 580 ¼vLirky Hkou½

dsjy jkT; oDQ cksMZ

nwjHkk"k% 0494&2670135 2670235@ 2670280

40.00 

 

12.

iqFkqiYyh 'ks[k Qjhn] ofymYykg eDde] ,#rqisêk&686 121] dksêk;e ftyk] ¼vLirky Hkou½

Jh ih- ih- rkfgj ¼,M-½]

vè;{k

nwjHkk"k% 0495&2200121

95.00 

 

13.

equs#vy bLyke oDQ la?ke Fkkuk dUuwj&670012 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,e- gkfen] egklfpo

nwjHkk"k% 2769010] 2704595] 3954595 eksckby% 9895063745@ 9447062359

15.00 

 

14.

eqfLye tekr] iUuowj] usnqeuxM+ fr#osaæiqje&695 568 ¼lHkkxkj½

Jh Iykfoyk lykgqíhu] la;kstd] nwjHkk"k% 0472&865910@865272

 15.00

 

15.

vykiqt+~gk fdt+kds eqfLye tekr] eLrkuiYyh] dyqikye ¼lHkkxkj½

Jh gkth ih-,- tkQjks] vè;{k nwjHkk"k% 0477&251015

10.00

 

16.

pkoDdM+ rkyqd eqfLye vukFkky; la?k] iksLV&Fkksf>;wj] f=pwj&680520 ¼lHkkxkj½

 

41.55

 

17.

eksfgf;nsu Fkk;dkoq vkSj vy&enjllFkqy uwfj;k] psjusywj&680520 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lh-,- vCnqy ogkc]

v/;{k

8.18

 

18.

gkt+h vCnqy yrhQ gkt+h ,lk lSr VªLV XLI@1006] —".kkLokeh jksM] ,ukZdqye] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,p-bZ- eksgEen ckcw lSr] izca/kd U;klh

nwjHkk"k% 363835@352163

10.00

 

19.

cMkxjk tekr iYyh nlZ lfefr] cMkxjk ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh ,e- lqcSj ukth] egk lfpo nwjHkk"k% 0496&2514528

60.00 

 

20.

dsjy oDQ cksMZ Nk=kokl Hkou] ijekj jksM] ,ukZdqye dksfPp ¼okf.kfT;d ifjlj½

nwjHkk"k% 0484&2392485

 37.00

 

21.

gk'kfe;k enjlk oDQ ,ysIih ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

2.00 

 

22.

gSnfj;k efLtn egYyw lfefr] vkj-,l- jksM] vksêkiye&679 101 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh Vh-,- getk] lfpo

50.00

 

23.

ikjsDdqye t+qek efLt+n ifjikyku lfefr] dksê] fr:j&676 101 ekykiqje ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ts-,e- ijsvks dqêh] v/;{k eksckby% 9544545686]7902880800

80.00 

 

24.

uqljkrqy bLyke la?ke egYyw lfefr] 'kksjuwj&679121 iyDdM+ ftyk] ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh eks- gelk]

nwjHkk"k% 0466&2225225

69.00 

 

25.

iêhgkjk tqek efLtn ¼ifêgkjk tkek&vFk&lkaL—frd la?k½ iks-vkS-& iêhgkjk iyDdM+ ftyk fiu&679534 ¼'k‚fiax d‚EIysDl vkSj vkoklh; ifjlj½

adnanmohammed09 [at] gmail [dot] com (adnanmohammed09 [at] gmail [dot] com)

 25.00

 

26.

uqljkFkqy eksgrkthu la?ke ijiuiksby] Fkekjlsjh] dks>hdksMs] dsjy &673 573 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ds-lh- ekew ekLVj] lfpo] eksckby% 9447229407 nwjHkk"k% 2224221

20.00 

 

27.

iqfFk;k tkek&vFk iYyh] dqê;h] iksLV&dqê;h&676 562 fr:j rkyqd] ekykiqje ftyk dsjy ¼'kknh egy lHkkxkj½

Jh ds-ih- eksgEen QSty] dsih eqrkoyh eksckby% 8086915915

 

 

28.

is#fEiykoq iYyhdqye tqek&vFk vkSj vuokfj;k enjlk lfefr is#fEiyoq&680519] f=pwj

Jh Vh-oh- dqatqeksgEen] egklfpo eksckby% 9847439514

80.00 

 

29.

fjQkFkqy bLyke enjlk iqjkuk ,u,p 47] Vhoh,l taD'ku ds ikl] nf{k.k dykeLlsjh&683 104 ,ukZdqye ftyk

Jh ,u-,e-dqatw eksgEen] vè;{k eksckby% 9446557788

Jh ih-,e- chj.k] lfpoeksckby% 9387810033

172.00 

 

30.

 

मेनाप्रम कूडाथिल थज़े, जुमा मस्जिद समिति, 1AL, थाइफ चोकली, थालास्सेरी तालुक, तेलिचेरी गांव चोकली-670672, कुन्नूर जिला-केरल की विकास परियोजना

श्री नासर, के करिन्थोल कुनियिल (एच)

मोबाइल:9388500778

 

श्री मुस्तफा ए. के.

मोबाइल:9388400778

70.00

 

 e/; izns'k

1.

oDQ efLtn luokjk] luokjk xsV] cqjgkuiqj&450331 ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

2.00 

 

2.

rkfd;k njxkg gtjr 'kkg gqlSu] [kqnk uqek] pesyh dquk] cqjgkuiqj&450331 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

2.22 

 

3.

eksgEenh efLtn vkSj d+fczLrku oDQ] eksgYyk& lCth] Ýks'ku] tokgj jksM] xat clksnk] ftyk& fofn'kk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

1.00

 

4.

efLtn ihj vyh dêy] gVokM+k pkSd] èkkj&454001 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh 'kgkcqíhu] v/;{k

0.94

 

5.

vatqeu&,&bLykeh lfefr] ealwjh efLtn] xquk&473001 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh tQ+j [kku iBku] v/;{k eksckby% 9755082881

0.78

 

6.

efLtn eksfeuokM+h èkkj&454001 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.72 

 

7.

oDQ efLtn eqYyk g;krh] nkÅniqjk] cqjgkuiqj&450 331 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.36 

 

8.

ruxqtjh efLtn desVh] xqtjh d‚EIysDl] djat cktkj] cqjgkuiqj&450 331 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n Qjhn] vè;{k

eksckby% 9826253123

6.10

 

9.

oDQ efLtn fiaMjokM+h fofn'kk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh c'kj eks- vè;{k

3.85

 

10.

tkfe;k bLykfe;k vjc fj;ktqy bLyke] oyh eafty] fljksat&464228 fofn'kk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

6.10

 

11.

oDQ efLtn fganqLrkuh gjZsiqjk] cqjgkuiqj [kaMok ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

7.50 

 

12.

oDQ efLtn [kku[kk ,e-ds- cktkj] 'kuokjk jksM] cqjgkuiqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

7.50

 

13.

oDQ efLtn lqHkkfu;k vatqeu&,&bLykfe;k] fcykliqj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ds-th- valkjh] lfpo

2.62

 

14.

oDQ lfefr bZnxkg efLtn dfczLrku] jk?kks?kj] xquk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

fuèku vkSj Qkby e-ç oDQ cksMZ dh fuxjkuh esa

55.00 

 

15.

oDQ efLtn xqtjh okyh yksgkj eaMh] cqjgkuiqj&450 331 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh xqyke jlwy] vè;{k

eksckby% 8982632688

3.20

 

16.

oDQ njxkg enkj 'kkg] 36] enkj xsV] mTtSu&456 006 ¼vkoklh;&lg&okf.kfT;d ifjlj½

Jh fj;kt ,l-ch-] vè;{k

eksckby% 9827586875

66.72

 

17.

vatqeu bLykgqy] eqfLyehu Nkouh] tkek efLtn] lhvkjih ysu] bankSj] ¼eqlkfQj[kkuk lHkkxkj vkSj lkeqnk; Hkou½

Jh equhj vgen [kku] vè;{k dk;kZy;%&2703727

eksckby% 98272&08952

80.00 

 

18.

oDQ v[kkM+k efLtn] mTtSu xsV] nsokl] v‚fQl&268] ,-ch- jksM] nsokl ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

gkth 'kkfoLrk [kku

eksckby% 7828750072 9425047573

10.00

 

19.

oDQ efLtn uokc vCnqy jghe [kku] eaMh cktkj] cqjgkuiqj&450331 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

7.10

 

20.

oDQ Mksjk efLtn 'kkgh fdyk csjh eSnku] cqjgkuiqj&450 331 ¼vkoklh; ifjlj½

Jh vCnqy 'kdwj vè;{k

7.50

 

21.

oDQ Qjgkr ljk; tkek efLtn gjnk&461331 ¼fookg g‚y vkSj vkoklh; ifjlj½

 

20.00

 

 egkjk"Vª

1.

'kkn vne 'ks[k VªLV 90&92] dSMy jksM] oh-,l- ekxZ] ekfge ¼if'pe½] eqacbZ&400 016 ¼i‚fyVsfDud Hkou½

lqJh tokgfj;k vkj tax] nwjHkk"k% 24466547

4.00

 

2.

oDQ efLtn vktexat ykrwj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

5.00

 

3.

tkfe;k bLykfe;k bZ'kkrqy mywe vDdydqvka ftyk& uanwjckn&425 415 ¼Nk=kokl Hkou½

ekSykuk xqyke oLrkuoh eqrkoyh eksckby% 9423905227

110.00

 

4.

egewnk f'k{k.k vkSj efgyk xzkeh.k fodkl cgqns'kh; oDQ laLFkk dk vej lTtu V‚oj] 502] 5oha eafty] eaxyokjh cktkj] lnj ukxiqj] ¼MsaVy d‚yst fcfYMax½

Jh vuhl ,l-ch- eqroYyh eksckby% 9822221624

100.00 

 

5.

vkSjaxkckn dyk vkSj f'kYi çf'k{k.k dsaæ ¼nk#y Qquwu½ 11&yfyr oksMgkml] eqacbZ&400039

 

2.00

 

 ef.kiqj

1.

lnj cktkj tkek efLtn çcaèk lfefr] efLtn jksM] baQky&795001 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

 

 

2.

ckM+h tkek efLtn fyyksax cktkj] ftyk&FkkScy&795130 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

vygt fljktqíhu] lfpo nwjHkk"k% 0384&432330

5.00

 

3.

gkth 'kElqíhu uflZax gkse lg vuqlaèkku dsaæ] fyyksax] ef.kiqj] uqaxsbZ ftyk& FkkScy ¼uflZax gkse lg vuqlaèkku dsaæ½

gkth 'kElqíhu] vè;{k

20.00 

 

4.

eksbftax oaxek rck dh fodkl ifj;kstuk 'k‚fiax d‚EIysDl] eksbftax

Jh eks- lkgcqíhu] lfpo

eksckby% 08974960934

20.00 

 

5.

xzkeh.k fpfdRlk vkSj LokLF; ns[kHkky dsaæ dh fodkl ifj;kstuk] FkkScy eksbftax [kksax ekuqax] ef.kiqj&795138 ¼vLirky Hkou½

M‚ dSIVu jt+k [kku]

eksckby% 09819502384@ 08974196557

bZesy% -drraja786346 [at] yahoo [dot] com (drraja786346 [at] yahoo [dot] com)

50.00 

 

 vksfM'kk

1.

rrj [kku efLtn dVd ¼vkoklh; ifjlj½ 

 

 

 

34.10

 

2.

dSfiVy efLtn] ;kstuk 171] lfpoky; ekxZ] HkkSek uxj] ;wfuV&IV] Hkqous'oj&751 001 ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh lS;n vehj vyh] la;kstd

5.00

 

3.

ikjknhi iksVZ bLykfed ,lksfl,'ku] tkek efLtn] dksj ,fj;k] ,Vh-[at]ihvks ikjknhi iksLV] ftyk&txrflagiqj&754 142 ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

25.90 

 

4.

efLtn&,&[kksj/kk jksM] iks-vkS-& tkVuh] ftyk& [kksj/kk&752 050 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-ds- lelwj] lfpo

12.20

 

5.

njxkg dne jlwy] njxkg cktkj] dVd ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eqLrfQt vgen] lfpo

5.00

 

6.

vaxqy efLtn lfefr] iksLV&vaxqbZ] ftyk& <saduky ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh lS;n eqerkt vyh] v/;{k

2.20

 

7.

enkuh osyQs;j ,lksfl,'ku] Iy‚V uacj 171] lfpoky; ekxZ] HkkSekuxj] ;wfuV& IV] HkqousÜoj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eks- vQlj vyh] lfpo eksckby% 9437001686]9861022739 nwjHkk"k% 418739] 402974] 311686

7.50

 

8.

ealwj 'kkg njxkg] ¼eqfLye ;qok lkaL—frd la?k½ ,eokbZlh, gkml] mfM+;k cktkj] dVd ¼Ldwy vkSj Nk=kokl Hkou½

nwjHkk"k& 0671&625038] 622906

20.00

 

9.

ckck cq[kkjh lkgc] rkjkenu] dVd] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-ds- gSnj vyh] lfpo

7.30

 

10.

tkek efLtn ehuk cktkj] ihvks&ftyk&<saduky vksfM'kk &759 001 ¼vkoklh; ifjlj½

Jh len csx] lfpo

 

 

11.

mtkys [kku efLtn] eksgEenh cktkj] dVd] ¼vkoklh; ifjlj½

Jh ,l-ds- Qty eksgEen] lfpo

7.17

 

12.

lbZn lsfeujh dVd] ¼okf.kfT;d ifjlj½

eksckby% 9438367900

60.00 

 

13.

eqfLye vatqeu lfefr] nkÅnh v'kwj [kkuk] t;iqj] dksjkisV&764 001 ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh eks- eqLrQk csx] lnL; eksckby% 9437103738

2.00

 

14.

[kksj/kk efLtn [kksj/kk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

9.00 

 

15.

tkek efLtn dh fodkl ifj;kstuk <saduky] xkaèkh eafnj jksM] Mkd?kj&ftyk& <saduky] fiu&759001 ¼vksfM'kk½

fetkZ len csx] vè;{k

 

 

iatkc

1.

efLtn dpgjh okyh] lksuhir] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

 

 

2.

njxkg gtjr jru] HkfVaMk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

 

 

3.

efLtn mM+ku okyh eysjdksVyk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

 

 

4.

efgyk vLirky Hkou eysjdksVyk ¼vLirky Hkou½

 

 

 

 jktLFkku

1.

njxkg [oktk lkgc] vtesj] yaxj okyh xyh] vtesj ¼ifj;kstuk&I½ ¼vfrfFk x`g½

ut+he njxkg [oktk lkgc

vtesj

60.00

 

2.

njxkg [oktk lkgc] vtesj] yaxj okyh xyh] vtesj ¼ifj;kstuk&II½ ¼vfrfFk x`g½

ut+he njxkg [oktk lkgc

vtesj

3.00

 

3.

njxkg [oktk lkgc] vtesj] yaxj okyh xyh] vtesj ¼ifj;kstuk&III½ ¼vfrfFk x`g½

ut+he njxkg [oktk lkgc

vtesj

9.02

 

 rsyaxkuk

1.

fVªfIydsu yCckbZ tekr efLtn] 38] eYyu iksuIik eqnkyh LVªhV] eækl ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh ds-,- eqgEen lkfyg] v/;{k

3.75

 

2.

dq#foFkqjkbZ iYyhokly d;kyiêue] fr#usyosyh ¼okf.kfT;d ifjlj½

 

1.50

 

3.

eksfgnhu vankoj dqFkck efLtn] eqfLye tekr] ekuk enqjS ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh okbZ-,- tCckj] VªLVh

4.35

 

4.

eksfgnhu vankoj iYyhokly] nsodksêbZ&623302] ih-,e-Vh- ftyk ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,e-ds- eksgEen 'kjhQ] v/;{k

4.80

 

5.

dhykFks# gSjkFkqy tkfe;k eqfLye laxe] ijedqMh] jkeukM ftykA ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

vè;{k

1.50

 

6.

vgys lqUur tekr vatqeu VªLV] lfFk;keaxye] isfj;kj ftykA ¼f}rh;½ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ds-,- eqgEen lkfyg] v/;{k

0.90

 

7.

vgys lqUur tekr vatqeu VªLV] lfFk;keaxye] isfj;kj ftykA ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

3.50

 

8.

eksfgnhu vankoj iYyhoky] eqFkqisêbZ] fr#o:j] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh okbZ-,- tCckj] VªLVh

9.75

 

9.

,l-,- gkth lS;n dkfle VªLV 174] gkbZ jksM] fr#usyosyh&627 001 ¼dk;kZy; Hkou½

Jh ,e-ds- eksgEen 'kjhQ] v/;{k

3.00

 

10.

enjlk tekfy;k oDQ 30] isjEcwj gkbZ jksM] psUubZ ¼vkoklh; ifjlj½

vè;{k

1.77

 

11.

dksêkj ,yaxnbZ eqfLye leqnk; VªLV] ukxjdksby] dU;kdqekjh ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-,- vekuqYykg] v/;{k

9.91

 

12.

dkt+hej isfj;k iYyhokly dkt+h eksgYyk] dkt+hekj LVªhV] enqjS ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l-,- vekuqYykg] v/;{k

24.75

 

13.

fr#usyosyh taD'ku tkek efLtn tekr lckbZ] fr#usyosyh taD'ku ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,-,e- eks- lfygq] eqrkoyh

5.50

 

14.

isfj;k tqeuk efLtn 'kadjuSukj dksfoy ¼f}rh;&ifj;kstuk½ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,e-ih- ukxwj ehju eqrkoyh

36.00

 

15.

enjlk egckSl lykg vjch d‚yst] uacj 10] ,Eisjj LVªhV] rwrhdksfju ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh gkth ,-,e- 'kelqn~nhu]

v/;{k

11.00

 

16.

rgjhdkFkqy bLyke lkfQ;k tekr] bZ-ds- LVªhV] fdyk] dks;acVwj ¼'kknh egy½

 

7.50

 

17.

njxkg gtjr 'ks[k nkÅn vkSfy;k oDQ eqFkqisV] ratkSj ftykA ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

4.87

 

18.

eksgEefn;kiqje eqfLye tekr fMaMhxqy ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ds-oh- lS;n bczku'kk eqroYyh

19.80

 

19.

f=iqj lqUur tekr uacj 63] fcx cktkj LVªhV] fr#iqj] ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,e , vCnqy jghe] v/;{k

10.80

 

20.

enjlk&,&vgefn;k iwjk efLtn] jsyos LVs'ku jksM] f=ikBwj] mÙkjh vjdksV] ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh ch vCnqy tehy] egklfpo

10.00

 

21.

eksghmíhu vankoj iYyhokly] 5@205] dfj;kiYyh jksM] fr#pqYyh fo#èkuxj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,l- dknj ckn'kk] eqrkoyh eksckby% 9443570164]

nwjHkk"k% 04566&282527] 282354

23.25

 

22.

dksêkiêh fpUukiYyhokly eqfLye tekr fo#èkuxj ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh ,l-,e-,e- ;kdwc

çcaèkd U;klh

10.10

 

23.

rfeyukMq oDQ cksMZ fcfYMax uacj 1] t¶Qj fljkax LVªhV] oYyy lhrkdkBh uxj] psUubZ&600 001

rfeyukMq oDQ cksMZ

70.00

 

24.

okyktkg uokc oDQ [kqrck iYyhokly usg: cktkj] f'koxaxbZ&630561 ¼ckjkr ?kj½

 

16.50

 

25.

eksghmíhu vankdkbZ iYyhokly tekr] xqMyqj&625518] Fksuh ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh ,- 'kkgqy gehn

4.20

 

26.

ehj gSnj vyh oDQ ¼f'k;k½] uacj 2] jaxukFku LVªhV] fVªfIydsu] psUubZ&600005 ¼vkoklh; ifjlj½

Jh ehj gSnj vyh eqrkoyh

4.88

 

27.

isfj;k tqek efLtn 'kadjUukjdksfoy ¼f}rh;&ifj;kstuk½ ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

 

 36.00

 

28.

'kkg cl[kku xksjh iYyhokly eqfLye guQ+h] eFkkcw tekr f'kodk'kh&626 123] fo#èkuxj ¼rfeyukMq½

 

 

 

 mÙkj izns'k

1.

oDQ ua-9] vcjkfj;k eqlkfQj[kkuk] vkj- 10] eksgYyk dVjk iBkue] ubZ 'kkgh efLtn] bekeckM+k] fQjkstkckn&283 203 ¼eqlkfQj[kkuk½

 

8.40

 

2.

jkstk gkfQt vCckl vyh ys[kk] pqaxh fctukSj jksM] vejksgk&244 221 ¼ts-ih- uxj½ ¼dksYM LVksjst fcfYMax½

Jh gkfQt vgen gqlSu eqrkoyh nwjHkk"k% 05922&260485]

eksckby% 9719318511

86.00

 

3.

oDQ lqxjk csxe oDQ ua- 3213 eksgYyk fjtoh [kku] tkSuiqj ¼ckjkr ?kj½

Jh j'khn uwj eqrkoyh

18.00

 

4.

oDQ uwjtgk¡ oDQ uacj 83 , 155@168 pekj Vksyk] ekSyhxat] y[kuÅ

eksckby% 9335215032

25.00

 

5.

oDQ gqlSu vyh] oDQ uacj 80 , 92@47] xkSrecq) ekxZ] y[kuÅ ¼okf.kfT;d ifjlj½

Jh vkfcn vyh valkjh eqrkoyh nwjHkk"k% 0522&2610841] eksckby% 9839131882

10.00

 

6.

nk#y mywe okjfl;k] oDQ uacj 553 fo'kky [kaM&4] xkserh uxj] y[kuÅ ¼'kSf{kd vkSj vkoklh; ifjlj½

Jh vcqy glu dknjh eqrkoyh

10.00

 

7.

oDQ eks- gqlSu] oDQ uacj 17&, eksgYyk [oktk Vksyk] tkSuiqj ¼'k‚fiax d‚EIysDl½

Jh uwj vgen [kku eqrkoyh

3.60

 

8.

fu'kkr dksBh oDQ LoxÊ; chch Qkfrek csxe oDQ vyhx<+ eqfLye foÜofo|ky;] vyhx<+

vyhx<+ eqfLye fo'ofo|ky;

1.00

 

9.

lS;n glu fe;ka tSnh ljk; jlwyiqj] tulB] eqt¶Qjuxj

Jh Qk#[k fe;ka tSnh

eqrkoyh

eksckby% 9911383826

41.00

 

10.

vtht&mj&jgeku oDQ] oDQ uacj 19&,] dksrokyh ds ikl] ?ksj ft;ktqukch] jkeiqj&244 901 ¼vLirky vkSj uflZax gkse½

 

27.00

 

Hindi